Opis projektu

Projekt p.t. „Szkoły dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia klimatu i adaptacji do ich skutków”.

Projekt polega na wdrożeniu przez szkoły działań podnoszących świadomość w kwestii ograniczania zmian klimatu i adaptacji do ich skutków. W skład projektu wchodzi obszar Projekt polega na wdrożeniu przez szkoły działań podnoszących świadomość w kwestii ograniczania zmian klimatu i adaptacji do ich skutków. W skład projektu wchodzi obszar wokół Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kościuszki 1 i nr 4 przy ul. Nowy Świat 24 w Kozienicach.

Realizacja projektu przyczyni się do zrealizowania 5 różnych działań adaptacyjnych i mitygacyjnych:

  • wprowadzenie małej retencji wodnej i zagospodarowaniem wód opadowych
  • budowa nawierzchni przepuszczalnych i naziemnych na wodę opadową;
  • zakładanie zielonych ścian; – tworzenie terenów zielonych, wprowadzanie elementów zazieleniających – nasadzenia odpowiednich nieinwazyjnych roślin pod względem wymagań wodnych i miejsc nasadzeń, sadzenie drzew owocowych;
  • budowanie powierzchni ekoedukacyjnych
  • ścieżki edukacyjne, ścieżki korekcyjne/sensoryczne, ogródki dydaktyczne;
  • wspieranie bioróżnorodności
  • tworzenie eko-ogrodków, budowanie domków dla zwierząt.

W ramach projektu będą prowadzone działania edukacyjno-informacyjne powiązane tematycznie z w/w działaniami, które dokładnie zostały opisane w planie komunikacji dot. łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków:

  • kampania w mediach tradycyjnych i Internecie;
  • aktywizacja społeczności szkolnej i lokalnej poprzez bezpośrednie zaangażowanie w działania;
  • wsparcie i profesjonalizacja nauczycieli; zakup, opracowanie i wydanie pomocy dydaktycznych.

W zakresie rzeczowym projektu uwzględniono działania z zakresu adaptacji oraz działania mitygacyjne oraz zawarto komponent edukacyjny i wskazano ich wzajemne powiązanie. W ramach realizacji projektu zostanie wdrożona kampania edukacyjna w zakresie zmian klimatu oraz zastosowanych w projekcie działań adaptacyjnych i mitygacyjnych, która swoim zasięgiem obejmie 30 tys. osób.

Kampania podnosząca świadomość społeczeństwa realizowana w projekcie, ma zaprojektowane kompleksowe działania, które zapewniają skuteczne dotarcie do wskazanej przez wnioskodawcę grupy docelowej.

Celem jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków, tj. pogłębienie wiedzy uczniów nt. problemów ze zmianami klimatu oraz ich łagodzenia przez realizację działań adaptacyjnych i mitygacyjnych, w których uczniowie wezmą czynny udział.

Problemy: wzrost średniej rocznej temperatury, zmiana struktury opadów atmosferycznych, wzrost liczby zjawisk ekstremalnych oraz susze sprzyjające deficytowi wody, anomalie pogodowe takie jak: powodzie, podtopienia, gwałtowne burze, wyspy ciepła, smog, inwersje termiczne, zaburzenia cyrkulacji powietrza, niska świadomość ekologiczna mieszkańców i uczniów. Obszar objęty projektem wymaga rewitalizacji. Efektem jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków, tj. pogłębienie wiedzy uczniów nt. problemów ze zmianami klimatu oraz ich łagodzenia przez realizację działań adaptacyjnych i mitygacyjnych, w których uczniowie wezmą czynny udział.